Burmistrz Miastka ogłasza rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym

2020-03-17 10:25:28   Marcin Woszczak

Burmistrz Miastka ogłasza rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko o łącznej powierzchni 5,1653 ha, składającej się z jedenastu działek ewidencyjnych o numerach :
- 450 o pow. 0,2795 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
- 451 o pow. 0,2203 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
- 452 o pow. 0,1977 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
- 453 o pow. 0,2669 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
- 454 o pow. 0,2288 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
- 455 o pow. 0,1868 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
- 458 o pow. 1,3353 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V  i VI. Na działce słupy energetyczne – 3 słupy pojedyncze średniego napięci oraz jeden słup poczwórny wysokiego napięcia.
- 459 o pow. 0,5012 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako dr.
- 460/2 o pow. 0,5953 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V  i VI. Na działce słupy energetyczne – 1 pojedynczy średniego napięcia, 1 podwójny średniego napięcia oraz 1 słup poczwórny wysokiego napięcia. 
- 460/3 o pow. 0,5977 ha Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V. Na działce słupy energetyczne – 2 podwójne średniego napięcia oraz jeden słup poczwórny średniego napięcia.
- 460/4 o pow. 0,7558 ha  Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.
Na działce słupy energetyczne – 2 pojedyncze średniego napięcia i 1 podwójny średniego napięcia. Przez działkę przebiegają cztery linie energetyczne średniego napięcia.
Na części działki o obszarze 40 m2 ustanowiona jest nieograniczona w czasie służebność gruntowana na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka numer 21/54 z obrębu Piaszczyna, gm. Miastko, polegająca na prawie do korzystania  z nieruchomości obciążonej  w zakresie niezbędnym do umieszczenia przyłącza ektroenergetycznego kablowego 15kV oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wyżej opisanego urządzenia.

Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Węgorzynko - Słupska”  przeznaczona jest na cele zieleni izolacyjnej - działka numer 458, 460/2, 460/4, usług turystycznych - działka numer 460/3, drogi dojazdowej - działka numer 459 oraz zabudowy jednorodzinnej bez funkcji usługowej - działki numer 450, 451, 452, 453, 454 i 455.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SL1M/00005054/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  800 000,00 zł. ( słownie: osiemset tysięcy złotych )

Do ustalonej w rokowaniach ceny sprzedaży nieruchomości  w zakresie działek oznaczonych numerami 450, 451, 452, 453, 454, 455, 459 i 460/3 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% . Podatek VAT zostanie naliczony proporcjonalnie do  udziału ceny poszczególnych działek wchodzących w skład nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym w stosunku do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przeprowadzonych rokowań.

Proporcjonalny udział procentowy w cenie nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym poszczególnych działek wynosi : dz. nr 450 – 6,96%, dz. nr 451 – 5,48%, dz. nr 452 – 4,92%, dz. nr 453 – 6,65%, dz. nr 454 – 5,70 %, dz. nr 455 – 4,65%, dz. nr 458 – 16,62%, dz. nr 459 – 18,72%, dz. nr 460/2 7,41%, dz. nr 460/3 – 11,16%, dz. nr 460/4 – 11,73%.

ZALICZKA:  40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Informacja o przeprowadzonych przetargach :
I przetarg odbył się  20.09.2019r.
II przetarg odbył się 16.12.2020r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 22 maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Miastku, pokój nr 17 o godz. 11.00.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ: Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, do dnia 18 maja 2020r. do godz. 15.00 z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko stanowiącej działki numer: 450 – 455, 458, 459, 460/2 - 460/4”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;                                                                                                                                                                              7) do

Zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 40 000,00 zł. należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miastku  PKO BP  Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803   najpóźniej do dnia  18 maja 2020r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer nieruchomości, której wpłata dotyczy).                                                                           

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji :
- dokument tożsamości,
- pełnomocnicy – pełnomocnictwo do udziału w przetargu  sporządzone w formie aktu  notarialnego,

- osoby fizyczne ( lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku   małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie  współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem  rokować po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

W przypadku kiedy osoba, która w wyniku rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Miastka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny ustalonej w rokowaniach przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o przedmiocie rokowań udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie 59 857 07 12.