Program operacyjny Rybactwo i Morze

Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie ryb poławianych na obszarze RLGD Pojezierze Bytowskie

Numer umowy: 00191-6523.2-SW1110317/18 

Data podpisania umowy: 20.12.2018 r.

Nazwa działania, w ramach którego realizowania jest operacja: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji:  Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej.

Wskaźnik realizacji celu operacji: liczba rozbudowanych, zmodernizowanych szlaków turystycznych – 1.

Planowane w ramach operacji działania:

  1. Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, montaż elementów małej architektury, altana rekreacyjna, nawierzchnie utwardzone, plac zabaw i plac rekreacyjny;
  2. Nadzór inwestorski;
  3. Degustacja potraw z ryb poławianych na obszarze RLGD „Pojezierze Bytowskie” w trakcie kampanii promującej:
    - potrawy z ryb słodkowodnych na degustację – j. Lednik otwarcie szlaku,
    - potrawy z ryb słodkowodnych na degustację – j. Wołczyca, Stanica wędkarska, dziecięcy piknik wędkarski (Wołcza Wielka),
    - potrawy z ryb słodkowodnych na degustację j. Bobięcińskie Wielkie, Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Parami z Łodzi (Bobięcino).

Planowane efekty operacji: nastąpi zrównoważony rozwój infrastruktury na obszarze RLGD (zagospodarowany zostanie szlak turystyczny z zachowaniem zasad poszanowania środowiska przyrodniczego, promocji jego walorów  przy minimalnej ingerencji w jego stan naturalny). Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie miała charakter turystyczny, rekreacyjny bezpośrednio powiązany ze środowiskiem wodnym i rybactwem.

Całkowita wartość projektu:  441.522,07 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania:  169.132,00 zł