Położenie i krajobraz

Miasto i gmina Miastko położone są w zachodniej części woj. pomorskiego (pow. bytowski) na granicy z woj. zachodniopomorskim. Walory krajoznawczo – turystyczne gminy Miastko tworzą tu istniejące warunki naturalne. Są to przede wszystkim silnie zróżnicowana rzeźba ze znacznymi deniwelacjami terenu, liczne wzgórza morenowe (dochodzące do +237,5m n.p.m. - Rozwaliny w Szybskich Górach) porośnięte lasami zasobnymi w runo leśne i zwierzynę łowną, teren z jeziorami polodowcowymi o czystych wodach obfitujących w ryby oraz bogata sieć rzeczna. Uzupełnieniem są atrakcyjne szlaki turystyki pieszej i rowerowej, które umożliwiają turystom dotarcie do osobliwości przyrodniczych i architektonicznych. Znaczna część gminy objęta została prawnymi formami ochrony przyrody. Obszary krajobrazu chronionego:
“Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibką Górą” i “Źródliskowy obszar rzek Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka” charakteryzują się dużą lesistością i gęstą siecią wód powierzchniowych. Ich wartość podnoszą naturalne rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (stare drzewa i głazy narzutowe) oraz inne osobliwości przyrodnicze, a także cenne pamiątki historyczne i kulturowe

Największym atutem gminy jest jakość środowiska przyrodniczego o znacznym zróżnicowaniu topograficznym i fizjograficznym dzikiego, charakteryzującego się surowym pięknem terenu. Gmina Miastko oferuje poszukiwaną ciszę, harmonię mało przekształconego krajobrazu i możliwość bliskiego kontaktu z niezmienioną przez człowieka przyrodą. Stanowi krainę, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas z dala od wielkomiejskiego zgiełku i pośpiechu. Czyste środowisko przyrodnicze, młodoglacjalna rzeźba terenu, zwarte kompleksy leśne, występowanie unikatowych jezior lobeliowych, obszary źródliskowe rzek Brdy i Wieprzy, znaczna ilość zabytków kultury materialnej i dostatecznie rozwinięta baza turystyczna pozwalają stwierdzić, że obszar gminy Miastko odznacza się atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Atrakcyjność turystyczną gminy Miastko zwiększają licznie występujące zabytki architektoniczne oraz stanowiska archeologiczne (grodziska i osady słowiańskie) sprzed wieków. Zabytki architektury pochodzą najczęściej z XVIII i XIX wieku. Są to: budowle sakralne, pałace, dworki, budynki mieszkalne i obiekty gospodarcze. Warto zwrócić uwagę na parki przypałacowe, podworskie i wiejskie z XIX w. Teren gminy odznacza się znaczną ich liczbą i oprócz tego, że zawierają wspaniałe kolekcje drzew rodzimych i egzotycznych, tworzą one przejście od walorów przyrodniczych do kulturowych.