Charakterystyka ogólna

Brak terenów zdewastowanych i zagrożonych ekologicznie w naszej gminie, stwarza szansę na rozwój gospodarczy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Duże zasoby wody pozwalaj na rozwój przemysłu wodochłonnego. Gmina posiada ze względu na stan środowiska i dużych zasobów gruntów rolnych doskonałe warunki do produkcji "zdrowej żywności". Ogromną szansą dla wsi jest rozwój agroturystyki,
lansowany od paru lat jako jeden ze sposobów na ożywienie wsi.
Obecnie na terenie gminy Miastko funkcjonuje około 1230 gospodarstw rolnych z czego tylko 40% gospodarstw zajmuje się produkcją rolną.

Rolnictwo jest jedną z podstawowych funkcji na terenie gminy Miastko. Jest ono i będzie trwałym elementem systemu gospodarczego gminy. Efektywność i dochodowość rolnictwa ma zatem istotne znaczenie dla przebiegów procesów gospodarczych zachodzących w gminie. Dlatego niezbędne jest podjęcie szeregu działań oraz opracowanie programu przekształceń w rolnictwie. Podniesienie dochodowości pracy w rolnictwie wymaga stymulowania procesów przyspieszających zmianę struktury obszarowej gospodarstw, dopasowania kierunków produkcji do zapotrzebowania rynkowego oraz wprowadzania nowoczesnych metod i technik pracy. Efektem końcowym tego programu mogłaby być stopniowa poprawa poziomu życia ludności obszarów wiejskich, a tym samym mieszkańców Miastka. Dlatego też władze gminy poświęcają wiele uwagi problemom związanym z restrukturyzacją rolnictwa w związku z tym, że tereny rolne gminy to potencjalny “warsztat” pracy pozwalający znacznie obniżyć stopień bezrobocia.

Istniejący przemysł, który dla gospodarki miasta i gminy ma największe znaczenie to oparty na surowcach miejscowych przemysł rolno-spożywczy (18 zakładów), rozwinięty na bazie występujących zasobów drewna przemysł drzewny, przemysł metalowy, przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe, gospodarstwa rybackie, oraz około 118 prywatnych drobnych podmiotów gospodarczych. Szansa dla rozwoju gospodarki gminy wynika z:
- osiągania korzyści ekonomicznych ze współpracy z podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w stosunkowo niedaleko położonym Słupsku, Szczecinku i Koszalinie,
- rozwoju i osiągania korzyści ze świadczenia usług związanych z tranzytem przez gminę na kierunku południe-północ oraz w mniejszym stopniu wschód-zachód,
- rozwoju szeregu usług w Miastku na rzecz obsługi lokalnego społeczeństwa i mieszkańców gmin ościennych,
istnienie bliskich wielkich rynków zbytu na lokalne produkty rolne,
- zwiększenie zainteresowania turystyką w skali kraju i Europy dające szansę rozwoju turystyki na obszarze gminy
- stosunkowo dobra komunikacja gminy z regionalnymi ośrodkami rozwoju społeczno-gospodarczego
- coraz większe zainteresowanie w kraju i Europie “zdrową żywnością”
- możliwość nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami w celu realizacji wspólnych zadań, np. rozwoju turystyki.