Inwestycje unijne

   
ZPORR
Priorytet 3: Rozwój lokalny
Działanie 3.1: Obszary wiejskie
 

Nazwa inwestycji: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łodzierz
Realizacja: 2005 rok Numer umowy: Z/2.22/III/3.1/131/04/U/27/05 Data podpisania umowy: 19.08.2005 W ramach w/w umowy koszty projektu założone we wniosku wyniosły: 749.381,98 zł Kwota dotacji: UE - 503 647,00 zł ; Budżet Państwa - 67 152,99 zł Wkład własny: 178.581,99 zł W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj: Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 407.863,42 zł Kwota dotacji: UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 251 934,23 zł ; Budżet Państwa - 33 593,63 zł Wkład własny: 122.335,56 zł Zakres rzeczowy: Wykonano sieci kanalizacyjnej - 1.354,00 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej - 133 mb, kolektor tłoczny - 678 mb, przepompownia z zasilaniem - szt. 2 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL" Piotr Kuczkowski ze Studzienic

2) Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla "Zatorze" w Miastku i w m. Pasieka
Realizacja: 2005-2006 rok Numer umowy: Z/2.22/III/3.1/136/04/U/26/05 Data podpisania umowy: 19.08.2005 W ramach w/w umowy koszty projektu założone we wniosku wyniosły: 3.939.206,14 zł Kwota dotacji: UE - 1.876.588,00 zł; Budżet Państwa - 250.211,77 zł Wkład własny: 1.812.406,37 zł W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj: Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 1 989 613,35 zł Kwota dotacji: UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 950 161,82 zł; Budżet Państwa - 126 732,66 zł Wkład własny: 912 718,87 zł Zakres rzeczowy: Sieć kanalizacyjna - 7 829 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej - 4 302,00 mb, kolektor tłoczny - 199 mb, przepompownia - szt. 1 Wykonawca: "DOMAR" Kazimierz Domaracki - Tatów


   
SPO
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"
Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 

1) Małe Centrum Sportowe Wsi Piaszczyna
Realizacja: 2005-2006 rok Numer umowy: 102/243/OW/05 Data podpisania umowy: 30.09.2005 Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 55 706,10 zł Kwota dotacji: 32 236,00 zł (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa) Wkład własny: 23470,10 zł Zakres rzeczowy: część 1: Ukształtowanie terenu pod nawierzchnię trawiastą boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci część 2: Montaż urządzeń placu zabaw i boiska sportowego Wykonawca: w wyniku przetargu nieograniczonego zostali wyłonieni: część 1 - Usługi Transportowe Stanisław Monasterski - Pasieka część 2 - PPHU "JULKA" Sabina Marciniak - Lębork

2) Ośrodek Kultury Wiejskiej Wsi Chlebowo
Realizacja: 2005-2006 rok Numer umowy: 64/241/OW/05 Data podpisania umowy: 30.09.2005 Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 70 389,00 zł Kwota dotacji: 41 353,00 zł (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa) Wkład własny: 29 036,00 zł Zakres rzeczowy: Budowa drewnianej świetlicy wiejskiej Wykonawca: Przetwórstwo Drzewne Tadeusz Tupikowski - Przęsin

"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"
Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie 2.7: Pilotażowy Program Leader + Poddziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Schematu I


1) Lokalna Grupa Działania "Wrzeciono" źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino
Realizacja: 2005-2006 rok Numer umowy: L/01/149/2005 Data podpisania umowy: 19.10.2005 W ramach w/w umowy koszty projektu założone we wniosku wyniosły: 141.690,00 zł Kwota dotacji UE: 101 190,00 zł Wkład własny: 40 500,00 zł W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj: Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 70.482,84 zł Kwota dotacji UE: 58.978,46 zł Wkład własny: 11.504,38 zł Zakres rzeczowy: I etap - Szkolenia II etap - Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW) Wykonawca: w wyniku przetargu nieograniczonego zostali wyłonieni: I etap - P.H.U. "STUDENT" Chałupy II etap - Business Mobility International sp. z o. o. - Słupsk

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
 

Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie 8.2.: Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Nazwa inwestycji:
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko: etap II – Biała- Świerzenko - Świerzno - Kawcze - Malęcino - Kamnica; etap III - Słosinko - Miłocice - Wołcza Mała
Realizacja: 2010-2011 r.
Numer umowy: UDA-RPPM.08.02.00-00-043/08-00
Data podpisania umowy: 01 grudnia 2009 r.
W ramach w/w umowy koszty projektu złożone we wniosku wyniosły: 18.259.877,93 zł
Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.164.923,18 zł
Wkład własny wraz z pożyczką WFOŚiGW w Gdańsku: 11.094.954,75 zł
Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: PHU DAMAR Damian Klebba – Radoszewo
W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj: Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 8.692.884,05 zł Koszty dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.027.752,43 zł
Wkład własny: 5.665.131,62 zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.300.000,00 zł.
Osiągnięty zakres rzeczowy i ekologiczny: W wyniku realizacji projektu zostało wykonane 44,93 km sieci kanalizacyjnej (w tym: sieć grawitacyjna – 13,58 km, sieć tłoczna – 25,36 km, przyłącza - 5,99 km), wykonano 12 przepompowni ścieków oraz 26 przepompowni przydomowych. Zlikwidowano 259 zbiorników bezodpływowych, podłączono 317 budynków mieszkalnych i innych obiektów. Do nowo wybudowanej sieci zostało podłączonych 1791 mieszkańców. Ilość oczyszczonych ścieków osiągnięta w wyniku realizacji projektu to 170,84 m3/doba.

Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie 8.1.: Lokalna potencjał rozwojowy
Poddziałanie 8.1.2 : Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
Nazwa inwestycji:
2/ Modernizacja parku miejskiego w Miastku
Realizacja: 2010 r.
Numer umowy: UDA-RPPM.08.01.02-00-005/09-00
Data podpisania umowy: 01 grudnia 2009 r.
W ramach w/w umowy koszty projektu złożone we wniosku wyniosły: 2.632.641,47 zł
Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.527.612,13 zł
Wkład własny: 1.105.029,34 zł
W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj:
Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 1.964.857,79 zł
Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 933.203,18 zł
Wkład własny: 1.031.654,61 zł
Zakres rzeczowy: Urządzenie terenu parku elementami małej architektury; wykonanie sceny letniej oraz z placu z fontanną; remont istniejących ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych na terenie parku, przebudowa i remont istniejącej sieci energ. oraz wymiana opraw świetlnych, przebudowa i remont istniejącej kanalizacji deszczowej, uporządkowanie istniejącej zieleni parkowej, modernizacja istniejących miejsc postojowych przed UM oraz parkingu za Urzędem
Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: Firma Usługowo-Handlowa Janusz Richter z Borowego Młyna

Oś priorytetowa 6: Turystyka i dziedzictwo kulturowe
Działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna
Nazwa inwestycji:
3/ Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej-Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (projekt partnerski)
Realizacja: 2010-2011 r.
Numer umowy: UDA-RPPM.06.02.00-00-012/09-00
Data podpisania umowy: 23 grudnia 2009 r.
W ramach w/w umowy koszty projektu złożone we wniosku wyniosły: 1.758.875,00 zł
Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 741.674,98 zł
Wkład własny: 1.017.200,01 zł
Zakres rzeczowy: Partnerzy projektu: 12 samorządów. W ramach projektu ma powstać 8 nowych obiektów IT: Chmielno, Czarna Dąbrówka, Czersk, Garczyn, Łeba, Wiele, Wilcze Błota) oraz modernizacja 4 istniejących obiektów w m. Kartuzy, Kołczygłowy, Lębork, Miastko - partner wiodący - Powiat Kartuzki
Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: Firma Usługowo-Handlowa Janusz Richter z Borowego Młyna

Oś priorytetowa 5: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.4.: Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Nazwa inwestycji:
4/ Energia odnawialna – instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko (projekt partnerski) Realizacja: 2010 - 2011 r. Numer umowy: UDA-RPPM.05.04.00-00-002/10 Data podpisania umowy: 18 sierpnia 2010 r. W ramach w/w umowy koszty projektu ujęte we wniosku wyniosły: 3.828.617,15 zł Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.393.763,11 zł Wkład własny: 1.434.854,04 zł W wyniku procedur poprzetargowych koszty projektu uległy zmianie, tj: Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 3.109.727,95 zł Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.248.743,61 zł w tym: dotacja dla Gminy Miastko (Partner Wiodący) – 9.552,91 zł , dotacja dla Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego – 2.239.190,70 zł Wkład własny Partnera Wiodącego : 6.144,90 zł Wkład własny MTG: 854.839,46 zł Zakres rzeczowy: Zakup i montaż 1 instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska "Orlik" w Miastku oraz 279 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych członków stowarzyszenia MTG do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Celem projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, a poprzez to ograniczenia emisji CO2 i innych związków chemicznych w wyniku spalania tradycyjnego opału, zmniejszenie efektu niskiej emisji. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: ENVIROTECH sp. z o. o. - Poznań

  
PROW 2007-2013

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi
Nazwa inwestycji:
1/ Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dretyniu działka nr 128/3, 128/4 - etap I
Realizacja: 2009-2010 r.
Numer umowy: 00093-6922-UM1100117/09
Data podpisania umowy: 18 sierpnia 2009 r.
W ramach w/w umowy koszty projektu złożone we wniosku wyniosły: 654.406,84 zł
Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 402.299,00 zł
Wkład własny: 252.107,84 zł
W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj: Koszty realizowanej inwestycji ogółem: 579.281,61 zł Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 299.569,00 zł Wkład własny: 279.712,61 zł Zakres rzeczowy: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia, skoczni skoku w dal, oświetlenia zewnętrznego, chodników, parkingu dla samochodów osobowych z placem gospodarczym oraz wyposażenia boiska.
Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: Firma Kaszub - Dariusz Kaszuba z Kiełpina koło Kartuz

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa inwestycji:
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno oraz kanalizacji sanitarnej Tursko-Dretyń
Realizacja: 2010 r.
Numer umowy: 00043-6921-UM1100012/09
Data podpisania umowy: 16 grudnia 2009 r.
W ramach w/w umowy koszty projektu złożone we wniosku wyniosły: 3.982.295,61 zł
Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.963.364,00 zł
Wkład własny: 2.018.931,61 zł
W wyniku przetargu nieograniczonego koszty projektu uległy zmianie, tj: koszty realizowanej inwestycji ogółem - 1.958.968,40 zł, kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 989.736,00 zł, wkład własny - 969.232,40 zł. Zakres rzeczowy: powstała sieć kanalizacyjna o długości 9.212,10 m, w tym: grawitacyjna - 3.310,20 m, tłoczna - 4.012,10 m, przyłącza - 1.889,80 m, 5 przepompowni w tym 1 przydomowa
Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: P-stwo Handlowo-Usługowe DAMAR Damian Klebba - Radoszewo