Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie (EFRROW)

W Gminie Miastko realizowana jest operacja objęta dofinansowaniem z EFRROW w ramach umowy o przyznaniu pomocy  Nr 00046-65151-UM1100021/16 z dnia 28.09.2016 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miastko oraz Aneksem nr 1 do przedmiotowej umowy z dnia 11. 12. 2017 r.

Nazwa operacji: Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w Miejscowości Pasieka w Gminie Miastko

Cel operacji:  Ułatwienie dojazdu do drogi powiatowej mieszkańcom miejscowości Pasieka poprzez budowę 1,131 km odcinka ulicy Jodłowej, co przyczyni się do poprawy dostępności transportowej do miasta powiatowego Bytów.

Planowane efekty operacji: w efekcie realizacji operacji wybudowana zostanie droga gminna o długości  1,13 km na ulicy Jodłowej w miejscowości Pasieka w gminie Miastko.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowania jest operacja: operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Całkowita wartość projektu: 1 890 567,58 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 880 895,00 zł