Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”.

Numer umowy: 00004-65150-UM1100046/17

Data podpisania umowy: 17.11.2017 r.

Cel operacji:  Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Piaszczyna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowane efekty operacji:  Planuje się budowę 10,559 km zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Poprzez wyłączenie z użytkowania zbiorników bezodpływowych ustaną uciążliwości związane z ich użytkowaniem w wyniku czego  zmniejszy się ilość odorów oraz natężenie ruchu poprzez eliminację z ruchu beczkowozów. Realizacja inwestycji wyeliminuje ryzyko przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego, gdyż w przypadku występowania nieszczelnych zbiorników istnieje ryzyko skażenia wód gruntowych czy powierzchniowych. Tym samym realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości środowiska.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowania jest operacja: operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu:  3 853 107,07 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania:  1 978 312 zł