Przebudowa budynku magazynowego na halę targową

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa operacji: ,"Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem".

Numer umowy:  00007-65171-UM1100009/17

Data podpisania umowy: 08.01.2018r.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy  producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Planowane efekty operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnych producentów rolnych i skrucenie cyklu dostaw produktów rolnych do obiorcy finalnego, poprzez budowę targowiska umożliwiającą bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych na rynku lokalnym.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowania jest operacja: operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:  1.112.888,64zł

Wartość uzyskanego dofinansowania:  708.131,04 zł