Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Burmistrz Miastka ogłasza nabór wniosków do konkursu pod nazwą: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych".
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs "Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych" w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła.
Gmina Miastko po przeprowadzeniu naboru wniosków wśród uprawnionych planuje przystąpić do wskazanego konkursu.
Dofinansowanie kosztów będzie obejmowało zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych  poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających wielorodzinne budynki mieszkalne lub ich części, należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego lub takich w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Gdańsku konkurs dedykowany jest do podmiotów, które brały udział w unieważnionym konkursie "Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2018".

Koszty kwalifikowalne zadania stanowią wydatki poniesione na:

Do kosztów kwalifikowalnych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy ostatecznego.
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad określonych w regulaminie konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Funduszu.
Wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach konkursu "Wymiana źródeł ciepła budynkach wielorodzinnych" należy składać w terminie do 17 sierpnia 2018 roku, Urzędzie Miejskim w Miastku.
Formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej www.miastko.pl.   

data publikacji: 2018-08-08 15:02:22