Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Nabór kandydatów na ławników sądowych

Rada Miejska w Miastku ogłasza termin naboru kandydatów na ławników sądowych do 31 sierpnia 2019 r. Informacje, dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1 (pok. nr 28) oraz pod numerem telefonu: 59 857 07 00.

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się Rady Miejskiej o dokonanie wyboru 4 ławników sądowych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość praw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Miastku:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli, jest pierwsza osoba umieszczona na liście, o której mowa w § 4.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji, ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie,

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, w godz. od 7.15 do 15.15 lub na stronie internetowej http://bip.miastko.pl/dokumenty/7799

Stosowne dokumenty, dotyczące wyboru ławników należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, w godzinach pracy urzędu, do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

data publikacji: 2019-08-08 12:03:18