Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. W związku z tym, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się Rady Miejskiej o dokonanie wyboru
4 ławników sądowych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku. 
Informacje, dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1 (pok. nr 28) oraz pod numerem telefonu: 59 85 70 700.

Nabór kandydatów na ławników sądowych został przedłużony do dnia 30 września 2019 r. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

1. Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość praw pracowniczych.

2. Kto nie może być ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

3. Kto może dokonywać zgłoszenia kandydata na ławnika?

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Miastku:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie Gminy Miastko.

4. Wymagane dokumenty.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, w godz. od 715 do 1515 lub na stronie internetowej www.bip.miastko.pl

Stosowne dokumenty, dotyczące wyboru ławników należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, w godzinach pracy urzędu, do dnia 30 września 2019 r.

data publikacji: 2019-09-13 13:52:14