Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Miasteckie inwestycje

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy oraz poprawę warunków życia mieszkańców naszym celem nadrzędnym są inwestycje w gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Inwestycje, które obecnie realizujemy są finansowane zarówno ze środków zewnętrznych jak i własnych. Stale pracujemy nad pozyskaniem środków na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie. Oto inwestycje aktualnie realizowane:

Modernizacja drogi transportu rolnego: Świerzno – Kolonia (dokumentacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi o nawierzchni betonowej, na odcinku ok. 1400mb, o szerokości ok. 4-5 mb. Wykonawcą jest firma DROG Stanisław Sandomierski z Pucka za kwotę 28.290 zł. Termin wykonania dokumantacji do 30.11.2019 r.

Budowa zjazdu wraz z budową drogi na ul. Koszalińskiej w Miastku (dokumentacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej z uzbrojeniem (wod-kan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska), na odcinku ok. 60 mb. Wykonawcą jest firma Zakład Usług Budowlanych i Drogowych Bogdan Misiura z Karnieszewic /k. Sianowa za kwotę 19.680,00 zł .Termin wykonania dokumentacji do 30.11.2019 r.

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kujawskiej w Miastku (dokumentacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej (nawierzchnia drogi, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, itp.) wraz z budową kanalizacji deszczowej, na odcinku ok. 600 m (od skrzyżowania z ul. Szkolną do połączenia z drogą gminną (działka nr 236 obr. ew. 83/5 Miastko)). Wykonawcą jest firma Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic za kwotę 31.980,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30.11.2019 r.

Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji

Kontynuacja robót z 2018 r. polegających na: zagospodarowaniu terenu poprzez utworzenie/remont ciągów pieszych i budowę/remont lokalnych dróg wraz z miejscami postojowymi, w tym: remont odcinka drogi na ul. Gen Wybickiego (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej); remont odcinka drogi na ul. Piłsudskiego (zmiana nawierzchni z płyt drogowych na kostkę betonową); remont ciągu pieszego/pieszo-rowerowego ul. Gen. Wybickiego 9-10 (zmiana nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową); utworzenie/wykonanie ciągu pieszego ul. Piłsudskiego wzdłuż remontowanej drogi, uzupełnienie zieleni; utworzenie miejsc parkingowych przy budynku ul. Szewska 5; remont miejsc postojowych przy budynku ul. Wybickiego 43 (zmiana nawierzchni na kostkę betonową); remont nawierzchni drogi przy ul. Wybickiego 43 (zmiana nawierzchni na kostkę betonową); remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Wybickiego 43 (zmiana nawierzchni na kostkę betonową); modernizacja placu przy ul. Wybickiego 50 i 52 (droga, chodniki, parkingi); zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy ul. Szewskiej 2 (drogi, chodniki, parkingi). Roboty zrealizowane przez firmę HARAT sp. z o. o., sp. komandytowa z Miastka za kwotę 1 646.310,16 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.04.2019 r.

Przebudowa ul. Chrobrego w Miastku

Gmina Miastko uzyskała informację o zakwalifikowaniu złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trwają czynności przygotowawcze do podpisania umowy o dofinansowanie. Jednocześnie zostało wszczęte postępowania na przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 5.09.2019 dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 3 oferty (najniższa – firma Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z Przyborzyc/k. Bytowa – 4 930 275,42zł; najwyższa – firma STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa – 5 960 580,00 zł). Trwa badanie ofert.

Przebudowa drogi gminnej w m. Szydlice

W ramach porozumienia z Nadleśnictwem Dretyń realizowana jest przebudowa drogi gminnej w m. Szydlice, polegająca na ułożeniu płyt jombo na odcinku 370 mb. Wykonawcą robót jest firma Transport ciężarowy, roboty ziemne i drogowe Jerzy Trzebiatowski z Bytowa za kwotę 104.972,37 zł (w tym udział finansowy Nadleśnictwa Dretyń - 50.000 zł). Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Wyznaczono termin odbioru na 01.10.2019 r.

Przebudowa chodnika przy ul. Młodzieżowej w Miastku

Przebudowa chodnika polegająca na wykonaniu chodnika z kostki betonowej na łącznym odcinku ok. 160 mb. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych z Powiatu Bytowskiego. Wykonawcą robót była firma HARAT sp. z o. o., sp. komandytowa z Miastka za kwotę 64.240,69 zł (w tym udział finansowy Powiatu Bytowskiego 50%, tj. 32.120,34 zł). Zadanie zakończone i odebrane w dniu 4.09.2019 r.

Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Miastku

Przebudowa chodnika polegająca na wykonaniu chodnika z kostki betonowej na łącznym odcinku ok. 160 mb. Wykonawcą robót jest firma HARAT sp. z o. o., sp. komandytowa z Miastka za kwotę 70.582,39 zł. Prace odebrano 18.09.209 r.

Przebudowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Pomorskiej w Miastku.

Przebudowa chodnika polegająca na wykonaniu chodnika z kostki betonowej na łącznym odcinku ok. 140 mb wraz z budową oświetlenia drogowego (2 lampy). Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark z Wierszyna / k. Kołczygłów za kwotę 76.204,08 zł. Termin realizacji zadania do 15.10.2019 r.

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku

Wykonano przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku polegającej na połączeniu dwóch parkingów (wykonanie przejazdu) wraz ze zmianą organizacji ruchu. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark z Wierszyna / k. Kołczygłów za kwotę 46.711,78 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 31.07.2019 r.

Modernizacja drogi gminnej w m. Świerzno z remontem skrzyżowania z drogą powiatową

Przebudowa początkowego odka drogi gminnej realizowana jest w ramach oszczędności powstałych na dokumentacji projektowej Świerzno – Kolonia. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych z Powiatu Bytowskiego. Wykonawcą robót jest firma HARAT sp. z o. o., sp. komandytowa z Miastka za kwotę 71.000,00 zł (w tym udział finansowy Powiatu Bytowskiego 30.000,00 zł). Termin realizacji zadania do 31.10.2019 r.

Przebudowa chodnika w m. Miłocice (Fundusz Sołecki)

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej, na odcinku 112mb, o szerokości 1,5m. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark z Wierszyna / k. Kołczygłów za kwotę 39.912,34 zł (w tym środki finansowe w ramach konkursu Aktywne sołectwo 2019 r. – 10.000,00 zł). Zadanie zakończone i odebrane w dniu 11.07.2019 r.

Budowa zjazdu w miejscowości Węgorzynko (Fundusz Sołecki)

W dniu 23.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą: firma PUBD Jaszul Andrzej Jaszul z Tuchomia za kwotę 31.219,63. Termin realizacji 30.11.2019 r.

Ponadto Gmina Miastko jest partnerem Województwa Pomorskiego w projekcie strategicznym „Pomorskie szlaki kajakowe”. Projekt ten realizowany jest w ramach RPO WP 2014-2020. Zgodnie z wymaganiami Gmina Miastko złożyła w ramach ogłoszonego konkursu 2 wnioski o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Pomorskie szlaki kajakowe – Brdą wśród natury” oraz „Pomorskie szlaki kajakowe wśród dopływów Wieprzy”.

Projekt „Brdą wśród natury” realizowany jest w partnerstwie z gm. Koczała, Przechlewo, Rzeczenica. Gmina Miastko jest liderem tego porozumienia. Na terenie Gminy Miastko w miejscowości Świeszyno nad jeziorem Głębokim wykonano m.in. remont istniejącego hangaru w celu stworzenia zaplecza do organizacji spływów kajakowych. Nad jeziorem Głębokim będzie miał miejsce przystanek początkowy spływów rzeką Brdą w ramach wszystkich inwestycji planowanych dla całego projektu strategicznego. Szacowana wartość inwestycji to 1.357.296,00 zł, a poziom dofinansowania tej kwoty wynosi 85 %. Wykonawca zakończył już prace związane z budową pomostu nad jeziorem Głębokim. Prace odebrano 11.09.2019 r.

Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe „Wśród dopływów Wieprzy” realizowany będzie w partnerstwie z gminami Trzebielino, Kępice oraz Nadleśnictwo Warcino. Gmina Miastko jest liderem projektu. Planuje się (na terenie gminy Miastko) urządzenie szlaku kajakowego na rzece Studnicy, która jest dopływem rzeki Wieprzy. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17.09.2019 r. podpisano umowy, w odniesieniu do: części I: przystań kajakowa i przenoska Miastko – z firmą Usługi Budowlane WIL-BUD Damian Wilma z Międzyborza za kwotę 236.570,00 zł; części II: przenoski Kawczyn – z firmą Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska z Rzepnicy za kwotę 366.110,46 zł. Termin wykonania zadania do 28.02.2020 r.

Na zdjęciach - przebudowana droga gminna w Szydlicach; hangar na kajaki w Świeszynie.

 

data publikacji: 2019-10-01 08:08:54