Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - obrębie Tursko, gm. Miastko

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki gruntowe,  położone w obrębie Tursko, gm. Miastko oznaczone następującymi numerami ewidencyjnymi:
- 2/3 o powierzchni 0,1086 ha z ceną wywoławczą  15.356,00 złotych
- 2/6 o powierzchni 0,1013 ha z ceną wywoławczą  14.324,00 złotych
Dla obszaru, na którym położone są w/w działki brak jest planu zagospodarowania  przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Miastko teren działki nr 2/3 w przeważającej części przeznaczony jest na cele kontynuacji i uzupełnień zabudowy, w pozostałej części na cele leśne, natomiast teren działki nr 2/6 przeznaczony jest na cele kontynuacji i uzupełnień zabudowy.
Teren obu działek w części położony jest na obszarze europejskiej sieci Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” PLH 220038.
Infrastruktura: działki mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej miejskiej  oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci na wniosek nabywcy.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SL1M/00007256/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2019r.  w Urzędzie Miejskim w Miastku, pokój nr 17 o godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.: działka numer 2/3 – 1.535,60 zł. i działka numer 2/6 – 1.432,40 zł. najpóźniej do dnia    8 listopada 2019r., w kasie tut. urzędu , pokój nr 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP  Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazaniem się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty :
- dokument tożsamości,
- pełnomocnicy – pełnomocnictwo do udziału w przetargu  sporządzone w formie aktu notarialnego,
- osoby fizyczne ( lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku  małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie  współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem  przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie 857- 0712.

data publikacji: 2019-10-10 07:55:05