Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej, w obrębie Miastko 83/5

Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej  w  Miastku  przy  ul. Armii Krajowej, w  obrębie  Miastko 83/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 62/10 i 62/4 o łącznej powierzchni 1523 m2. Dla  nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00000157/9 prowadzona przez Sąd  Rejonowy  w  Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 565 m2, budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 57 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 105,00 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn. Armii Krajowej-Mickiewicza teren, na którym położona jest nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę usług skoncentrowanych z dopuszczalną funkcją zabudowy usługowo-mieszkalnej, a także w części mieszkaniowej.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI  - 550.000,00 złotych

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  16 grudnia 2019 roku  o  godz. 13.00 w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Miastku  ul. Grunwaldzka  1, pokój  nr 17.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej, tj. 55.000,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego Miastko PKO BP Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803,  najpóźniej  do  dnia 12 grudnia 2019r. włącznie i okazaniem dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:
- dokumenty tożsamości,
- pełnomocnicy – pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
- osoby fizyczne ( lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osobie, która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży, pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu. W  przypadku  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi, a  przetarg  czyni  niebyłym. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniach od 4 do 8 grudnia w godzinach od 8.00 do 13.00 w porozumieniu  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12. Szczegółowych  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rozwoju Gospodarczego  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku, pokój  nr 12  lub  telefonicznie, tel. 059 857- 07-11.

data publikacji: 2019-10-11 13:47:49