Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko obejmujących działalność pożytku publicznego

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2020 w zakresie:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym
III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
VI. Wspieranie organizacji pozarządowych
VII. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą
VIII. Wspieranie działań prozdrowotnych mieszkańców Gminy Miastko
Łączna kwota środków publicznych  przeznaczonych w konkursie – 570.000 zł.
UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na poszczególne zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Miastko na rok 2020 przyjmowanym przez Radę Miejską w Miastku. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia   w dniu ogłaszania konkursu.
nformacji dot. konkursu udziela  Dominika Jurewicz - Urząd Miejski w Miastku  Referat  Promocji, Kultury i Sportu, ul. Dworcowa 29,  tel. 794 72 76 76.
Termin składania ofert

  1. Oferty należy składać od dnia 2 grudnia 2019r. do 23 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i opisanej kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2020 roku w zakresie …...... ” wraz z nazwą
    i adresem oferenta. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).
  2. Organizacje mogą składać tylko jedną ofertę do poszczególnych zakresów z pkt. 1 .
  3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie zobowiązane są złożyć każdą ofertę         w osobnej kopercie opatrzonej właściwym opisem.

UWAGA: Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

  1. przygotowane na obowiązującym formularzu, wypełnione prawidłowo i bez błędów(merytorycznych i formalnych),   podpisane przez upoważnione osoby oraz z kompletem załączników,
  2. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

Oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia konkursowego, ze względu na wprowadzone w tym roku zmiany.

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są  w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Miastku – Dworcowa 29,  tel. 794 72 76 76,  e-mail: promocja@um.miastko.pl

data publikacji: 2019-12-02 11:36:19