Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020

2020-05-29 09:10:26   Marta Muchowska - Narloch

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 276/XXI/20 z dnia 26.05.2020 r. udzielił Gminie Miastko dotacji w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” w wysokości 10 tys. złotych, na budowę placu zabaw na działce rekreacyjnej w miejscowości Role.
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu i montażu huśtawek, tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, ławek i ławostołów, zestawu zabawowego, stojaka na rowery oraz na przygotowanie miejsca na ognisko z zawieszonym grillem. Ponadto plac zabaw zostanie upiększony nasadzeniami zieleni wykonanymi nieodpłatnie przez mieszkańców sołectwa.
Termin realizacji zadania planowany jest do dnia 13.11.2020 r.
Główną ideą przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego nie tylko wzmacniają tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów. Ponadto, małe projekty lokalne sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot, a w rezultacie umacnianiu kontaktów społecznych. Wspólnoty wiejskie realizując powyższe projekty korzystają z lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.