Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej

2020-03-24 08:40:43   Marcin Woszczak

Burmistrz Miastka ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy numer II w skład, którego wchodzi sześć pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 83,10  m2, położony na parterze budynku numer 36 położonym przy ul. Armii Krajowej w Miastku, obręb 83/2, wraz z  udziałem wynoszącym 13/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności  gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/1  o powierzchni 267 m2.

Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie znajduję się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

Dla  nieruchomości  urządzona  jest  księga  wieczysta  KW SL1M/00004065/5  prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI - 123.000,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr  17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.:  12.300,00 zł.   najpóźniej do dnia    30 kwietnia 2020r.  na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP  Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803   z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazaniem się dowodem wpłaty w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Uczestnicy przetargu zobowiązanie są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty :
- dokument tożsamości,
- pełnomocnicy   –   pełnomocnictwo   do   udziału   w   przetargu  sporządzone w formie aktu    notarialnego,
- osoby  fizyczne  ( lub  osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą) pozostające w związku  Małżeńskim  i   posiadające    ustrój    wspólności    majątkowej  –   pisemne    oświadczenie   współmałżonka,   iż   wyraża   on   zgodę   na   nabycie  nieruchomości będącej przedmiotem  przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Lokal można oglądać od 20 kwietnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.   

Osobie, która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży, pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu.    W  przypadku  uchylania  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi, a  przetarg  czyni  niebyłym.   Warunkiem  nabycia  nieruchomości  jest  wpłata  ceny  osiągniętej  w  przetargu  w  całości  przed  zawarciem  aktu  notarialnego.    Burmistrz  Miastka  może  odwołać  ogłoszony  przetarg  jedynie  z  ważnych  powodów,  przy  czym  informacja  o  odwołaniu  przetargu  z  uzasadnieniem  podana  zostanie  do  publicznej  wiadomości  w  formie  zastosowanej  dla  ogłoszenia  o  przetargu.

Wszelkich  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rozwoju Gospodarczego  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku, pokój  nr 12  lub  telefonicznie, tel.  59 857 – 07 - 11.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miastko (PDF) 2020-03-24 08:41:39