Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej

2020-03-24 08:49:22   Marcin Woszczak

Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy numer X w skład, którego wchodzą cztery pomieszczenia oraz wc, o łącznej powierzchni użytkowej 72,05 m2,  położony na I piętrze    w budynku numer 6 położonym przy ul. Wielkopolskiej w Miastku, obręb 83/3,  wraz   z udziałem wynoszącym 614/10000  w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności  gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/4  o powierzchni 1926 m2.   Nieruchomość położona jest na  terenie, dla którego  brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej   i usług.                                                                                                                                         

Dla  nieruchomości  urządzona  jest  księga  wieczysta  KW SL1M/00006878/1  prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI - 124.000,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr  17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.:  12.400,00 zł.   najpóźniej do dnia    24 kwietnia 2020r.  na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP  Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803   z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazaniem się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Uczestnicy     przetargu   zobowiązanie  są  przedstawić   Komisji   Przetargowej   następujące dokumenty :
- dokument tożsamości,
- pełnomocnicy – pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
- osoby   fizyczne (lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku  małżeńskim   i   posiadające    ustrój    wspólności   majątkowej
– pisemne oświadczenie   współmałżonka,   iż   wyraża   on   zgodę   na   nabycie  nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Lokal można oglądać od 14 kwietnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.

Osobie, która  przetarg  wygrała  wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet  ceny  sprzedaży, pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu.

W  przypadku uchylania się od zawarcia umowy  wadium  ulega  przepadkowi, a  przetarg  czyni  niebyłym.

Warunkiem  nabycia  nieruchomości  jest  wpłata  ceny  osiągniętej  w  przetargu  w  całości  przed  zawarciem  aktu  notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać  ogłoszony  przetarg  jedynie  z  ważnych  powodów,  przy czym  informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości  w  formie  zastosowanej  dla  ogłoszenia  o  przetargu.

Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 59 857 – 07 - 11.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miastko (PDF) 2020-03-24 08:52:37