XXII Sesja Rady Miejskiej w Miastku

2020-07-01 14:48:30   Paulina Stranz

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Miastku.
Obrady rozpoczęły się od miłego akcentu nadania Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr XIII/118/2019 wyróżnienia -“Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko” – szczególnie zasłużonej dla Gminy Miastko - wieloletniej miasteckiej lekarce Stanisławie Mostowskiej.
W jej imieniu wyróżnienie odebrał syn – Pan Jacek Mostowski. Następnie z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku – Tomasz Borowski wraz
z Burmistrzem Miastka - Danutą Karaśkiewicz, wręczyli pamiątkowe grawertony byłym i obecnym: radnym, burmistrzom i wiceburmistrzom - wyróżnionym za wieloletnią pracę na rzecz samorządu.

Po sprawozdaniu Burmistrza Miastka z działalności międzysesyjnej, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Miastko za 2019 r. W wyniku głosowania
(przy 1 głosie sprzeciwu, 10 głosach wstrzymujących i 4 głosach – za) nie zostało udzielone Burmistrzowi Miastka wotum zaufania.

Szczególnie istotnym aspektem obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Miastku było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastka za 2019 rok (przy 14 głosach – za i 1 głosie wstrzymującym).

Z pełną treścią pozostałych uchwał podjętych na sesji, można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. http://bip.miastko.pl/.