Deklaracja o wysokości opłat za śmieci dla przedsiębiorców

2020-03-24 13:42:21   Marcin Woszczak

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) Burmistrz Miastka informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust.2c w/w ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Przez nieruchomości niezamieszkałe rozumie się przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje itp. z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

W związku z wprowadzeniem w tut. Urzędzie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podpisane oświadczenie należy jak najszybciej przesłać do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty (na adres ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko),  poprzez e-PUAP  lub na adres e-mail: joanna.gocol@um.miastko.pl  jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. 

Wzór oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej.

Wprowadzenie przez ustawę oświadczenia o przystąpieniu do systemu nie wpływa na złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki deklaracja nie zostanie wycofana, gmina w ramach obecnie obowiązującej umowy z przedsiębiorcą, nie zaprzestanie świadczyć usługi, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas ( która podlega egzekucji). 

Właściciele wspomnianych wyżej nieruchomości, którzy nie złożą oświadczenia o pozostaniu w systemie, muszą się jednak liczyć z tym, że Gmina Miastko po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych, nie będzie  odbierała odpadów z ich posesji.

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia   umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Miastka. (Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku  www.bip.miastko.pl w zakładce: Urząd i prawo/ochrona środowiska/ rejestr działalności regulowanej) .

Na podstawie art. 6 ust. 5a cytowanej wyżej ustawy Burmistrz Miastka będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

UWAGA !!!  
1. Na nieruchomościach niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powstają odpady związane z bytowaniem człowieka, za których odbieranie odpowiedzialna jest Gmina w ramach systemu gospodarki komunalnej  oraz odpady z działalności gospodarczej, które odbierane są przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.  
2. Wyżej omawiane przepisy nie stosuje się do nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe – pozostają one w gminnym systemie gospodarowania odpadami .  


Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Oświadczenie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 2020-03-24 13:43:55