Opieka nad dzieckiem do lat 3 - podnoszenie kompetencji

2020-08-12 12:51:56   Marta Muchowska - Narloch

Stowarzyszenia: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku i Fundacja im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie rozpoczęły na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim". Projekt skierowany jest do przedstawicieli władz samorządowych (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat trzech na obszarze województwa pomorskiego oraz osób prywatnych prowadzących lub planujących prowadzenie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem działań jest podniesienie kompetencji 283 osób objętych wsparciem w ramach projektu w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki żłobkowej. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki uczestnictwie w szkoleniach, umożliwieniu wymiany doświadczeń i korzystania ze wsparcia w ramach utworzonych sieci współpracy. W ramach projektu zostanie przygotowana i upowszechniona publikacja w obszarze opieki żłobkowej, dotycząca tzw. dobrych praktyk na terenie województwa.

Działania w ramach projektu w przyszłości przełożyć mają się na zwiększenie ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i podniesienie standardów opieki żłobkowej w województwie. Będzie to miało wpływ na wyrównywanie szans mieszkańców w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz zwiększy aktywność zawodową kobiet i mężczyzn. W załączeniu materiały promocyjne.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Materiały promocyjne 2020-08-12 12:52:18