Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

2020-06-19 07:23:05   Marta Muchowska - Narloch

Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW – http://wfos.gdansk.pl ) w formie dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastko”.

Środki na usuwanie azbestu zostały przyznane w ramach konkursu ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”, który został przygotowany w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, realizowanego ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie polega na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest lub na samym transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji wskazanych przez właścicieli nieruchomości.

Wysokość dofinansowania dla Gminy Miastko wynosi: 5 495,00 zł przy całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych projektu: 5 495,00 zł. Całkowita wartość zadania to 11 403,72 zł.

Zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania wynikającymi z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących JST. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że realizacja zadania nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.
Dofinansowanie zadania w formie dotacji wynosi odpowiednio:
1) dla zadań polegających łącznie na: demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu:
a) ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Gdańsku do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 600 zł/Mg;
b) ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miastko do 85% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałej różnicy poniesionych kosztów a uzyskanej dotacji ze środków WFOŚiGW (w przypadku braku wystąpienia różnicy, dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miastko nie udziela się, jednak nie więcej niż 4.000,00zł);
2) dla zadań polegających łącznie na: transporcie i unieszkodliwianiu azbestu:
a) ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Gdańsku do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300 zł/Mg;
b) ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miastko do 85% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałej różnicy poniesionych kosztów a uzyskanej dotacji ze środków WFOŚiGW (w przypadku braku wystąpienia różnicy, dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miastko nie udziela się, jednak nie więcej niż 4.000,00zł).

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne w gminie, polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców, a także poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. W rezultacie zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego. Możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, ułatwi podmiotom posiadającym przedmiotowe odpady, podjęcie decyzji o unieszkodliwieniu azbestu, dzięki czemu ilość wskazanych odpadów na terenie gminy ulegnie zmniejszeniu.

Efekt rzeczowy i ekologiczny zadania:
W ramach przedmiotowego zadnia z 5 zgłoszonych do konkursu nieruchomości usunięto łącznie 12,61 Mg odpadów zawierających azbest. Odpady pochodzące z demontażu, transportu i unieszkodliwienia odebrane zostały z 3 nieruchomości, a ich masa wyniosła 6,75 Mg, natomiast odpady tylko przetransportowane i unieszkodliwione, odebrano w ilości 5,86 Mg z 2 nieruchomości.