Konsultacje do projektu

2020-09-08 11:40:42   Paulina Stranz

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Burmistrz Miastka zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miastko do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we
właściwości samorządu Gminy Miastko. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w 2021 roku.

W dniu 22 września 2020 r. o godz. 15:30 w Centrum Informacji Turystycznej zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Udział w spotkaniu jest nieobowiązkowy, a ze względu na sytuację związaną z pandemią covid-19, chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy składać do dnia 25 września 2020 roku w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Miastku – Referat Promocji, Kultury i Sportu,
ul. Grunwaldzka 1, 77 – 200 Miastko lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.miastko.pl,
podając datę i dane podmiotu zgłaszającego (nazwę organizacji, adres siedziby, telefon, e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela).

Dużym udogodnieniem będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
a) stan pierwotny danego zapisu z podaniem strony i/lub obszaru współpracy,
b) sugerowana zmiana lub uzupełnienie (konkretny sugerowany zapis),
c) uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Załacznik 2020-09-08 11:41:54