Plan reorganizacji oświaty Gminy Miastko

2020-10-09 14:41:12   Paulina Stranz

W dniu wczorajszym , tj. dnia 8 października 2020 r. w Urzędzie Miejski w Miastku odbyło się pierwsze spotkanie Burmistrza Miastka z Przewodniczącym Rady Miejskiej
oraz radnymi – przewodniczącymi Klubów Radnych, przedstawicielami związków zawodowych działających w placówkach oświatowych oraz dyrektorami trzech miasteckich szkół podstawowych.


Na tym spotkaniu zaprezentowane zostały materiały w formie prezentacji dotyczące „planu reorganizacji oświaty w Gminie Miastko, które zakładają:

1. Przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku do dwóch szkół podstawowych usytuowanych w mieście, czyli do SP nr 2 i SP nr 3.
W wyniku planowanej reorganizacji sieci szkół w mieście zapewnia się utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy dla pracowników oświaty
(nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – pisemne porozumienie ze związkami zawodowymi).
2. Adaptacja budynku - siedziba M-GOPS przy ul. J. Tuwima na Przedszkole ( 125 miejsc) i żłobek miejski – pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Planowane oddanie do użytku 1 września 2022 r.
3. Przeznaczenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku m.in. na siedzibę: M-GOPS, organizacji pozarządowych, Fundacji „Sprawni inaczej” oraz innych organizacji pozarządowych.
4. Przekształcenie SP w Słosinku i w Piaszczynie do struktury kl. I-III z oddziałami przedszkolnymi zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego i nauki szkolnej dzieciom z klas I-III, jak najbliżej miejsca zamieszkania.
5. Dostosowanie SP w Piaszczynie do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.
6. Utworzenie sal sensorycznych – gimnastycznych w SP Piaszczyna i SP Słosinko.
7. Dostosowanie SP w Słosinko do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.
8. Przebudowa sali gimnastycznej w SP w Świerznie.
9. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Świerznie i dostosowanie budynku do wymogów p. poż.
10. Remont Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku.

Oczekiwane efekty:
1. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach miejskich oraz poprawa bazy przedszkolnej w szkołach wiejskich.
2. Powstanie miejskiego żłobka.
3. Brak konieczności wydatkowania środków na dostosowanie szkół miejskich do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i rozbudowę Przedszkola nr 3 w Miastku.
4. Stworzenie miejsc na działalność stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, świetlicy socjoterapeutycznej.
5. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Świerznie i dostosowanie budynku do wymogów p. poż.
6. Unowocześnienie bazy szkół położonych na terenach wiejskich.
7. Doposażenie szkół w pracownie przedmiotowe – podniesienie jakości kształcenia.
8. Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt do zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
9. Racjonale wykorzystanie istniejącej bazy szkolnej i przedszkolnej.

Naczelnik WEiRS