Konsultacje projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

2020-11-20 10:11:13   Paulina Stranz

W dniach od 20 listopada 2020r. do 11 grudnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz miasta i gminy Miastko do roku 2035”.
Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 15 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu ( poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.15 - 15.15 ).
Ponadto projekt dokumentu został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastko www.bip.miastko.pl.

Uwagi i wnioski można składać we wskazanym terminie w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Gminy Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77 – 200 Miastko
- elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: fundusze@um.miastko.pl.
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Miastku, pok. 15.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.
Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Obwieszczenie 2020-11-20 10:13:36