Informacja o odbiorze odpadów komunalnych

2020-12-30 12:42:10   Paulina Stranz

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres

od 1 lipca do 31 grudnia 2021r.

Zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w najbliższych miesiącach odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD.
Prosimy mieszkańców o wystawianie w/w asortymentów zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie. Przypominamy, że odbiór w/w odpadów odbywa się dwa razy w roku tj. raz na półrocze.

Informujemy również, że od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika na BIOODPADY, nie będą odbierane bioodpady
i nie będą dostarczane worki na tę frakcję. Bioodpady z w/w nieruchomości nie będą przyjmowane również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przypominamy również, że w przypadku nagromadzenia większej ilości odpadów danej frakcji istnieje możliwość nieodpłatnego
ich przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 41 w Miastku.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIASTKO

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Miastko.
Od tego dnia odpady komunalne w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą odbierane tylko z nieruchomości zamieszkałych.
Obsługą nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych od dnia 01 stycznia 2021 r. zajmować się będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z w/w nieruchomości zamieszczony został na stronie www.miastko.pl oraz www.bip.miastko.pl w zakładce: odpady komunalne.

Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych i popiołów odpowiada właściciel, a w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - zarządca nieruchomości. Do gromadzenia odpadów segregowanych takich jak:
- Papier – worek lub pojemnik niebieski
- Tworzywa sztuczne – worek lub pojemnik żółty
- Szkło – worek lub pojemnik zielony
- Bioodpady – jeżeli nie są kompostowane - pojemnik brązowy, posiadający otwory wentylacyjne i ruszt odciekowy, lub worek brązowy biodegradowalny dostarcza firma odbierająca odpady.

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów komunalnych oraz zmian w sposobie naliczania opłat, właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej położonych na terenie gminy Miastko, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady oraz właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny zobowiązani są do złożenia w 2021 r. nowej deklaracji.

Osoby posiadające kompostowniki zgodnie z Uchwałą nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy otrzymają ulgę w wysokości opłaty w części wynoszącej 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Miastku, przy ul. Grunwaldzkiej 1, pok. nr 1(parter budynku).
Formularze deklaracji można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl zakładka odpady komunalne/deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe).
Jednocześnie informujemy, że w przypadku:

NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH: (np. nieruchomość, na której znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza) właściciel nieruchomości ma obowiązek od 1 stycznia 2021 roku złożyć nową deklarację dotyczącą części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej www.bip.miastko.pl, w zakładce: ochrona środowiska/rejestr działalności regulowanej lub do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 (pok.nr 14).

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
W związku ze zmianą ustawy z dnia 01 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.2010), która weszła w życie dnia 06 września 2019 r., na podstawie uchwały nr XXVI/243/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 06 listopada 2020 r. wykluczone zostały z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Oznacza to, że z dniem 01 stycznia 2021 r. każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miastko. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej www.bip.miastko.pl, w zakładce: ochrona środowiska/rejestr działalności regulowanej lub do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 (pok.nr 14). Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat organom uprawnionym do kontroli.

Z dniem 01 stycznia 2021 r. zmienia się również zasada korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolejowej 41 w Miastku. PSZOK będzie przyjmował odpady segregowane tylko od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.
Odpady biodegradowalne przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zadeklarowali posiadania kompostownika na nieruchomości i nie korzystają z przysługującej im ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 01 stycznia 2021 r. w PSZOK przyjmowane będą dodatkowo, tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych, powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, przy ul. Grunwaldzkiej 1 (pok. nr 1) lub telefonicznie pod nr 59 857 07 14.

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy: 40 1020 2791 0000 7002 0303 4618.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Deklaracja 2020-12-30 12:42:54
 Zasady segregacji 2020-12-30 12:43:35
 Rejon 1 Miastko VII-XII 2021-06-15 10:39:29
 Rejon 2 Miastko VII-XII 2021-06-15 10:39:46
 Rejon I Gmina VII-XII 2021-06-15 10:39:58
 Rejon II Gmina VII-XII 2021-06-15 10:40:13
 Rejon III Gmina VII-XII 2021-06-15 10:40:24
 Rejon IV Gmina VII-XII 2021-06-15 10:40:38
 Zabudowa Wielorodzinna VII-XII 2021-06-15 10:40:49