Inwentaryzacja źródeł ciepła

2021-02-01 14:36:00   Paulina Stranz

Gmina Miastko informuje o rozpoczęciu prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Miastko.
Konieczność przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach wynika z:

 wejścia w życie z dniem 1.01.2021r. art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 22 z późn. zm.);
 wdrażania uchwalonych przez władze województwa pomorskiego przepisów związanych z koniecznością podjęcia działań mających przyczynić się do poprawy jakości powietrza:
- Uchwały nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,
w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
- Uchwały nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego,
z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020r. poz. 4232),
Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach jest obowiązkowa i dotyczyć będzie wszystkich budynków, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku (osoba prywatna czy przedsiębiorca),
w których na potrzeby ogrzewania eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.


Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest pozyskanie wiedzy na temat ilości źródeł niskiej emisji na terenie gminy Miastko, a następnie wprowadzenie określonych działań,
które przyczynią się do eliminacji emisji pyłów do powietrza pochodzących z tzw. niskiej emisji czyli z sektora komunalno – bytowego,
a tym samym poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Naszej Gminy.
Inwentaryzacja pozwoli również oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocenić potrzeby i możliwości związane z wymianą źródeł ciepła,
termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych źródeł energii.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju niezbędne informacje, dotyczące budynku, w którym na potrzeby ogrzewania eksploatowane są źródła spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW można przekazać, poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej znajdującej się
na stronie internetowej gminy Miastko www.miastko.pl i przesłanie na adres e-mail: joanna.gocol@um.miastko.pl

Dodatkowo każdy z mieszkańców ma możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety w formie papierowej i dostarczenie jej do siedziby Urzędu Miejskiego w Miastku przy
ul. Grunwaldzkiej 1 (biuro obsługi interesanta), w terminie do dnia 31 marca 2021r.
Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do stworzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji gminy Miastko oraz tworzenia nowych form
wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej czy finansowej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
59 857 07 13 lub pod adresem mailowym joanna.gocol@um.miastko.pl
Czyste powietrze to nasze wspólne dobro, dlatego liczymy na Państwa otwartość i wsparcie w udzielaniu informacji.

BURMISTRZ MIASTKA Danuta Karaśkiewicz

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Ankieta 2021-02-01 14:36:46