Krótka historia samorządności

2020-05-27 07:44:21   Paulina Stranz

Dzisiaj - 27 maja 2020 r. obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego i jednocześnie 30-lecie jego powstania.

Krótka historia samorządności...

Dnia 8 marca 1990 roku parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin. Pierwsze wolne wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 roku.
W kwietniu 1993 roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego – zasady i postanowienia ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do stosowania których zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.
W czerwcu tego samego roku po raz pierwszy zaprezentowano rządowe propozycje nowego podziału terytorialnego, zmniejszające do 16 liczbę województw oraz wprowadzające powiaty.
Dnia 11 października 1998 roku odbyły się wybory samorządowe według nowych zasad, uwzględniających ustawy składające się na tzw. reformę samorządową. Powstała trójstopniowa struktura wyborów: do sejmików wojewódzkich, do rad powiatów i rad gmin.
W dniu 1 stycznia 1999 roku wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. W czerwcu 2000 roku Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.
Dwa lata później parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Ostatnie 30 lat już jest oceniane, jako jeden z najlepszych okresów w historii Rzeczpospolitej.
Samorząd został dobrze przygotowany, ma dobre fundamenty – własność, dochody i ochronę prawną – to sobie bardzo cenimy.Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom.
To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia.
Przez te 30 lat również nasza Gmina bardzo się zmieniła. Dzięki konstruktywnemu zaangażowaniu: radnych, burmistrzów, urzędników samorządowych Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich, sołtysów, organizacji pozarządowych,
biznesu oraz wielu – prężnie często działających społecznie - osób - w pracę na rzecz lokalnej społeczności, udało się zrealizować wiele kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających standard i jakość życia w Gminie.
Wszyscy oni przez te minione lata szukali zawsze nowych rozwiązań, by działać lepiej, by samorząd był bardziej przyjazny, wydajny, skuteczniejszy w swoich działaniach, by w jeszcze lepszy sposób mógł organizować życie lokalne, regionalne.
W efekcie budowali nową Gminę Miastko – coraz mocniejszą, coraz sprawniej działającą, szybciej odpowiadającą na lokalne potrzeby. Należy tu wspomnieć, że w większości dobrze zostały przy tym wykorzystane środki zewnętrzne: z Unii Europejskiej i źródeł krajowych.
Za pozyskane pieniądze udało się na przykład wyremontować wiele gminnych budynków i placów, zdecydowanie poprawić jakość dróg, rozbudować sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, wybudować szkołę (obecnie SP nr 3)
i Centrum Informacji Turystycznej, zmodernizować park miejski i zrealizować wiele innych inwestycji.
Demokracja lokalna to nie jest idea, ale codzienna praca, rozwiązywanie konkretnych problemów, poszukiwanie mądrych kompromisów. Procesy te wymagają od człowieka zaangażowania jego talentów.
Dziękujemy więc za mądre wybory, cierpliwość, zaradność i pracowitość. Całej naszej wspólnocie należy pogratulować dobrego wykorzystania 30 lat samorządności.

"Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata." (Antoine de Saint – Exupery).