Różnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych

2020-09-18 10:28:14   Marcin Woszczak

1. Organizacja kongresów i targów.
Obecnie jest dopuszczalne:
1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - bez zmian
2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw

2. Wydarzenia sportowe.
Obecnie:
1) piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2) sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
3) sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4) sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.
Strefa Czerwona - Bez publiczności
Strefa Żółta - 25% widowni

3. Wydarzenia kulturalne.
Odbywają się:
1) w pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności
2) na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności
3) na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - limit 100 osób

4. Gastronomia.
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 4 mkw
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw

5. Działalność hotelarska.
Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

6. Aquaparki i baseny.
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

7. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne.
Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 1 osoba na 10 mkw

8. Siłownie.
Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 10 mkw
Strefa Żółta - 1 osoba na 7 mkw

9. Kina.
Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
Strefa Czerwona - 25% publiczności
Strefa Żółta - 25% publiczności

10. Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska.
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - bez zmian

11. Zgromadzenia.
Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

12. Kościoły.
Obecnie
1) jeżeli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Strefa Czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian
2) jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Strefa Czerwona - 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu)
Strefa Żółta - bez zmian

13. Wesela i inne uroczystości „rodzinne”.
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi

14. Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju.
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi

15. Transport zbiorowy.
Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych - przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
Strefa Żółta - bez zmian

16. Maski.
Obecnie jest obowiązek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
4) w obiektach handlowych lub usługowych;
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.
Strefa Czerwona - Wszędzie maski w przestrzeni publicznej
Strefa Żółta - bez zmian

17. Handel.
Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

18. Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Jest to działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, podklasa ta obejmuje:
- działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.
Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności

19. Kluby nocne, dyskoteki.
Obecnie zakaz prowadzenia działalności.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

20.Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu.
Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

21. Transport lotniczy.
Obecnie jest obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2) dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian