Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko 2014-09-29 13:50:49        

Burmistrz Miastka Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały Nr X/94/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” oraz Zarządzenia Nr 502/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 05 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki do pobrania:
Wyniki konkursu 2014