Konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 2016-10-21 00:00:00        

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1777) oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), a także § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 3383), Burmistrz Miastka informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025.

 


Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Miastko.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025.
Termin konsultacji: od 21 października 2016 roku do 19 listopada 2016 roku
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 wraz z Formularzem konsultacji udostępniony będzie w ww. terminie:

1)w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. 15, w godzinach pracy urzędu;

2)na stronie internetowej Gminy Miastko http://www.miastko.pl;
3)na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.miastko.pl.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
  i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

 1. Pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji w wersji elektronicznej bądź papierowej na druku Formularz konsultacji (dostępnym na stronie internetowej www.miastko.pl, www.bip.miastko.pl oraz w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku, pok.15) :
 1. w wersji elektronicznej na adres fundusze@um.miastko.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”;
 2. poprzez osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko;
 3. przesyłając na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
 1. Ankiety elektronicznej (link do ankiety udostępniony zostanie od dnia 21.10.2016r. na stronie internetowej www.miastko.pl).
 2. Spotkania konsultacyjnego w dniu 25 października 2016r. o godz. 17:00, które odbędzie się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku przy ul. Dworcowej 29.
 3. Zbierania uwag ustnych.

Formularz konsultacji
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025
Ankieta