Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2016-11-22 07:21:06        

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały Nr XXVIII/ 253/2016 r. Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 
Konkurs obejmuje Projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
VI. Wspieranie organizacji pozarządowych,
VII. Ochrona i opieka nad zwierzętami,
VIII. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą,
IX. Wspieranie działań prozdrowotnych mieszkańców Gminy Miastko.

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności    w sferach objętych konkursem.

Zadanie winno być realizowane w 2017 r. w terminie wskazanym w ofercie. Data zakończenia realizacji zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2017r.

Oferty należy składać do  12 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i opisanej kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2017 roku w  zakresie  ...... ” wraz z nazwą
i adresem oferenta. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).
Organizacje mogą składać tylko jedną ofertę do poszczególnych zakresów z pkt. 1 .

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:  przygotowane na obowiązującym formularzu, wypełnione prawidłowo i bez błędów,   podpisane oraz z kompletem załączników,  złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
Oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są     w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu (pokój nr 25),  tel. 059 857 07 22,  e-mail:  promocja@um.miastko.pl


Załączniki do pobrania:

Treść ogłoszenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania