Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2017 roku. 2016-11-22 12:53:03        

Zarząd Powiatu Bytowskiego 8 listopada 2016 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.


Ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

- pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury, edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, ekologii, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologii, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz którego przeznaczono 114.000,00 zł;

- drugi na realizację zadań z zakresu: sportu i turystyki, na rzecz którego przeznaczono 98.000,00 zł.

I. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU:

1) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,

- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej powiatowy w zakresie rozwoju kultury,

- promocja powiatu poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,

- kultywowanie tradycji kaszubskiej oraz kultury mniejszości narodowych,

- wspieranie tradycji kulturalno-społecznych powiatu,

- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru powiatu,

- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 35.000,00 zł.

2) NAUKA I EDUKACJA

- organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów ze szkół z terenu powiatu,

- organizacja sesji i sympozjów naukowych, konkursów i warsztatów związanych z promocją nauki,

- wspieranie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych a także wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,

- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych,

- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 30.000,00 zł.

3) WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting,

- wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,

- wspieranie działań mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe,

- wspieranie działań dotyczących organizacji nieodpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji prawnej.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 13.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących priorytetów wymienionych w pkt. 1-3 udziela: Magdalena Pejs, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 214 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

4) EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wspieranie zadań z zakresu edukacji przyrodniczej,

- działania na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- wydawnictwa promujące postawy proekologiczne

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 6.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących tego priorytetu udziela: Małgorzata Zielonka, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 220 (I piętro), tel. (59) 822-80-08, e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl

5) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,

- organizacja szkoleń i programów w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 11.000,00 zł.

6) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

- organizacja programów edukacyjnych, konkursów, pokazów, spektakli i działań

o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,

- organizacja kampanii, programów edukacyjnych i działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 11.000,00 zł.

7) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 5.000,00 zł.

8) WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

- wspieranie i integracja rodzin zastępczych.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 3.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących priorytetów 5-8 udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-07, e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl


 

Termin składania ofert:

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 9 GRUDNIA 2016 R. (PIĄTEK) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2017” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

II. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU:

1) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

- popularyzacja sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych,

- współzawodnictwo sportowe społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych,

- organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez sportowych,

- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi dzieci i młodzieży.

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 88.000,00 zł.

2) KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA

- udział w targach turystycznych,

- popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki,

- organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,

- wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki,

- wspieranie tworzenia i promocji lokalnych produktów turystycznych.

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi 10.000,00 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Pejs, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 214 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

Termin składania ofert:

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 9 GRUDNIA 2016 R. (PIĄTEK) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2017 – SPORT I TURYSTYKA” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

Oferty:

- niepodpisane przez osoby upoważnione,

- niezgodne z obowiązującym wzorem,

- złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa),

- nie przewidujące 1% wkładu własnego finansowego,

- których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę przekroczy 7.000,00 zł bądź przekroczy wysokość środków zaplanowanych na realizację danego zadania, nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się możliwość poprawienia oferty w przypadku błędów w treści i błędów rachunkowych bądź uzupełnienia braku nośnika elektronicznego.

http://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-wspieranie-wykonania-zadan-publicznych-powiatu-bytowskiego-w-2017-roku