Przetarg na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko 2016-11-24 10:50:39        

Przedmiotem przetargu jest działka gruntu oznaczona numerem 60/16 o powierzchni 3,3203 ha, położona w obrębie 83/2 miasta Miastko przeznaczona do dzierżawy na cele budowy farmy fotowoltaicznej.
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną dla działki decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2036r. z przeznaczeniem gruntu na cele budowy farmy fotowoltaicznej.
Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat czynszu oraz ponoszenia opłat podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny płatny będzie bez wezwania do 31 marca każdego roku.
CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO – 0,33 zł./m2 rocznie
Do ustalonej w przetargu wysokości stawki czynszu dzierżawnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz.710 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości .
Przetarg odbędzie się w dniu  19 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 1.000,00 zł. do  dnia 15 grudnia 2016r.,  w  kasie tut. urzędu, pokój nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru działki , na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,    pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 857- 07 - 12 .