BURMISTRZ MIASTKA ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko 2016-12-07 12:07:22        

Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki gruntu, położone  na Osiedlu Niepodległości w Miastku, obrębie 83/3 m. Miastko, oznaczone numerami geodezyjnymi :

140/15 o powierzchni 23 m2 wraz z udziałem 1/11 części wspólnej działki nr 140/13 o pow.       498 m 2  z ceną wywoławczą3.500,00 zł.

140/16 o powierzchni 23 m2 wraz z udziałem 1/11 części wspólnej działki nr 140/13 o pow.       498 m 2  z ceną wywoławczą3.500,00 zł.

140/18 o powierzchni 23 m2 wraz z udziałem 1/11 części wspólnej działki nr 140/13 o pow.       498 m 2  z ceną wywoławczą3.500,00 zł.

140/19 o powierzchni 23 m2 wraz z udziałem 1/11 części wspólnej działki nr 140/13 o pow.       498 m 2  z ceną wywoławczą3.500,00 zł.

 


Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości .

Dla terenu wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu garaży. Działki oznaczone numerami 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19 i 140/20 przeznaczone są pod zabudowę garażami, zaś działka numer 140/13 stanowi teren obsługi zbiorczych 11 garaży.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 140/13 na rzecz :       1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Miastku nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą między innymi na  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem  przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Miastku oraz  przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Zakład posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,

2. Gminy Miastko nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą między innymi na  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem  przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Gmina Miastko będzie się posługiwała,

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003966/4.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 stycznia  2017r.  w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 10) o godz. 12 .00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 05 stycznia 2017r. włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru działki na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,    pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 857- 07 - 12.