Przetarg na sprzedaż działki budowlanej 2017-01-05 13:08:07        

Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nie zabudowanej, położonej w Miastku przy ulicy Morelowej. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane,  położone w obrębie 83/4 m. Miastko oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/17  o powierzchni 949 m2 z ceną wywoławczą  34.000,00 zł.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  
Działka położona jest przy ulicy Morelowej w Miastku. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastko w/w  nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Infrastruktura: działka ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej miejskiej i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działki droga gruntową.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SL1M/00002037/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób  trzecich.
I Przetarg na w/w nieruchomość odbył się 09.09.2016 i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2017r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12 ) o godz. 13.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  06 lutego 2017 roku, w kasie tut. urzędu , pokój nr 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ S.A  Nr 53203000451110000002620770  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie 857- 0711