Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku 2017-01-13 11:12:40        

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239.) i uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz Zarządzenia Nr 349/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2016 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego oglasza  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresach:
I Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
II Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
III Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
IV Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
V Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
VI Wspieranie organizacji pozarządowych.
VII Ochrona i opieka nad zwierzętami.
VIII Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą.
IX Wspieranie działań prozdrowotnych mieszkańców gminy MIastko.

Lista organizacji, które w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego otrzymały dofinansowanie na poszczególne zadania.