Burmistrz Miastka ogłasza konkurs 2016-08-17 00:00:00        

Burmistrz Miastka Ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Konkurs obejmuje Projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie ochrona i opieka nad zwierzętami.
​Realizowane kompleksowe działanie polegające na:
Akcjach edukacyjnych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami, akcji informacyjnych, imprez. 
Przyjmowanie do miejsca pobytu zwierząt, prowadzonego przez organizację zwierząt: psy i koty, które zostały złapane przez Straż Miejską w Miastku(zwierzęta, które nie znajdą nowego właściciela zostaną przetransportowane do Schroniska).
Prowadzenie działań w celu znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej (w tym również zabiegów kastracji i sterylizacji) dla bezdomnych psów i kotów  oraz  dla kotów  wolno żyjących w ramach zawartej umowy miedzy organizacją a wybraną Lecznicą Weterynaryjną.
Zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, w tym także dla kotów wolno żyjących, które  są  dokarmiane przez opiekunów społecznych  na terenie Gminy Miastko w okresie jesienno –zimowym ( listopad –luty) – zgodnie z wykazem opiekunów - organizacja zajmie się dystrybucja i wydawaniem karmy dla kotów wolno żyjących.
Prowadzenie dokumentacji zwianej z:  adopcją  bezdomnych zwierząt,   zwierzętami odławianymi przez Straż Miejska w Miastku, sterylizacją, dokarmianiem.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2017 r.    przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 30.000 zł. (Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych wydatkowano: 2014 r. –0zł; 2015- 0zł.; 2016- 31.000zł.).
Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.
Informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu  Urzędu Miejskiego w Miastku, tel. 059 857 07 22.
Zadanie winno być realizowane w 2017 r. w terminie wskazanym w ofercie. Data zakończenia realizacji zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2017r.
Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia   6  lutego  2017 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i opisanej kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2017 roku w zakresie Ochrona i opieka nad zwierzętami:  ” wraz z nazwą
i adresem oferenta. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

  1. oferta zgodna z obowiązującym wzorem w formie papierowej (nowe wzory od września 2016r.)  i elektronicznej (płyta CD lub DVD),
  2. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
  3. dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
  4. informacja podpisana przez upoważnione osoby o aktualnym składzie zarządu (zgodna z zapisami statutu) wraz z załączoną stosowną uchwałą z wyboru oraz wskazaniem osób upoważnionych do jego reprezentowania (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych), – jeżeli skład zarządu i umocowania osób nie wynikają z przedstawionej dokumentacji, tj. odpisu KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
  5. statut.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

  1. przygotowane na obowiązującym formularzu, wypełnione prawidłowo i bez błędów,   podpisane oraz z kompletem załączników,
  2. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

Oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu (pokój nr 25),  tel. 059 857 07 22,  e-mail: promocja@um.miastko.pl

Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia
2. Zaktualizowany kosztorys oraz harmonogram zadania
​3. Wzór oferty