Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2017-01-19 11:24:00        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Kamnica, gm. Miastko, oznaczona jako działka numer 92 o powierzchni 0,0964 ha:
- budynek po byłej oczyszczalni ścieków  o powierzchni użytkowej  16,00 m2.
- działka gruntu o powierzchni 0,0964 ha. Dojazd do działki drogą gruntową.
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele użytków rolnych. 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003547/1.
CENA WYWOŁAWCZA – 10.400,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  do  dnia  17 lutego 2017r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed
zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 0712.