Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 2017-01-30 14:16:13        

Gmina Miastko – Partner Wiodący Projektu informuje, że dnia 15 grudnia 2016r. działając na mocy Uchwały nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020.

cztytaj więcej »