Otwarty Konkurs dot. Rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017 2017-02-03 11:17:03        

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017".


Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej do dnia  24 lutego 2017 roku do godz. 15:45.

Złożenie oferty tylko w jednej formie - albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako niezłożenie ofert!

Oferta w wersji papierowej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert Rozwój  turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017". 

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej lub w siedzibie Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu!

 

http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty/-/asset_publisher/ywRlbyAVGBJw/content/rozwoj-turystyki-i-krajoznawstwa-w-wojewodztwie-pomorskim-w-roku-2017?_101_INSTANCE_ywRlbyAVGBJw_redirect=%2Fogloszenia-i-komunikaty