Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie Ochrony i opieki nad zwierzętami 2017-02-08 11:40:34        

BURMISTRZ MIASTKA  Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) i uchwały Nr XXVIII/253/2016  Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz Zarządzenia  Nr  382/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2017r.  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2016 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie Ochrony i opieki nad zwierzętami


OGŁASZA

rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert  na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie:   VII Ochrona i opieka nad zwierzętami. 

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego dofinansowanie na zadanie otrzymała następująca organizacja:

Miasteckie Stowarzyszenie  na Rzecz Zwierząt „Bezdomny Kundelek”- kwota 30.000 zł.

Uzasadniając wybór stwierdza się, iż organizacja pozarządowa, której przyznano dotacje na realizację wymienionego powyżej zadania, spełniła wymogi określone w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j Dz. U.   z 2016 r. poz. 1817) oraz w ogłoszeniu o II otwartym  konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 382/VII/2017  Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2017 r.