Nabór na członków komisji konkursowych 2017-02-10 07:00:22        

Wojewoda Pomorski na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego – realizowanie Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017,
4) z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego,
5) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizowanie Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+".
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 21 lutego 2017 r.:
- zeskanowane na adres: jaroslaw.rutkowski@gdansk.uw.gov.pl
- lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2017”.
Wszelkich informacji udziela: Pan Jarosław Rutkowski – Koordynator Wojewody Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Tel.: 58 30 77 227, 789 408 027.

Treść ogłoszenia
Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej