Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2017-02-14 12:18:04        

Na podstawie art. 6 ust.1-9, art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1777 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), a także § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 3383), Burmistrz Miastka informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Miastko.

Termin konsultacji: od 22 lutego 2017 roku do 14 marca 2017 roku
 Projekt uchwały wraz załącznikami udostępniony będzie w ww. terminie:
1) w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. 15, w godzinach pracy urzędu;
2) na stronie internetowej Gminy Miastko http://www.miastko.pl;
3) na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.miastko.pl.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1) Pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji w wersji elektronicznej bądź papierowej na druku Formularz konsultacji (dostępnym na stronie internetowej www.miastko.pl, www.bip.miastko.pl oraz w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku, pok.15):
a) w wersji elektronicznej na adres fundusze@um.miastko.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko”;
b) poprzez osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko;
c) przesyłając na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
2) Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Miastko w dniu 06.03.2017r. o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku (ul. Dworcowa 29).
3) Zbierania uwag ustnych.