Oświatowa sesja 2017-02-16 12:55:58        

Stosunkiem głosów 12 za przy dwóch przeciwnych Rada Miejska w Miastku przyjęła dziś (16.02) uchwałę intencyjną w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 


W uchwale ustalono   plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko, a także określono granice obwodów szkół prowadzących przez Gminę Miastko. Uchwała zakłada likwidację klas pierwszych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku oraz  w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu, a w latach następnych kolejnych klas. Gimnazjum w Miastku przekształcone będzie w Szkołę Podstawową nr 3. Kształcenie w klasach pierwszych w nowej szkole nr 3 rozpocznie się już w roku szkolnym 2017/2018.

Zatem w Miastku będą istniały trzy szkoły podstawowe. Natomiast gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Dretyniu przekształca się z mocy prawa w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dretyniu.  Pozostałe sześcioklasowe szkoły podstawowe przekształcają się w szkoły ośmioklasowe. Oznacza to, że z dniem 01 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Teraz uchwała trafi do kuratora oświaty i po pozytywnym zaopiniowaniu przez władze oświatowe i związki zawodowe, radni przyjmą tzw. uchwalę normatywną, sankcjonującą nowy ustrój w oświacie w gminie Miastko. W uchwale tej radni dokładnie przedstawią zasady funkcjonowania szkół w gminie. Rada ma na to czas do końca marca 2017 roku.