Ogłoszenie Burmistrza Miastka 2017-02-22 11:29:47        

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), a także § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 3383) informuje o odwołaniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko, które miały odbyć się w dniach od 22 lutego 2017r. do 14 marca 2017r. Termin kolejnych konsultacji zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.