Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania 2017-03-15 13:26:37        

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim serdecznie zaprasza na konferencję  „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34.


Głównym celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej oraz wymiana myśli i doświadczeń w odniesieniu do ekonomizacji organizacji pozarządowych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym, tworzenia nowych miejsc pracy, stwarzając w ten sposób miejsce przyjazne dla efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej w subregionie słupskim.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Czym jest ekonomia społeczna i dlaczego warto ją wspierać na gruncie lokalny.

 Jaką rolę w środowisku lokalnym odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej?

W jaki sposób władze samorządowe mogą efektywnie wspierać rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej?

Z jakich dobrych praktyk warto brać przykład?

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele/ki lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, władz samorządowych i wojewódzkich oraz ekspertów w/w zakresie. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej jako instrumentu wykorzystywanego do minimalizowania zjawiska wykluczenia społeczno-zawodowego.

http://pds.org.pl/ekonomia-spoleczna-mozliwosci-i-wyzwania/