I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-04-05 12:12:44        

Przetarg   ustny na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej  w  Miastku  przy  ul. Fabrycznej, w  obrębie  83/2 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 515/5 o powierzchni 1754 m2.

Dla  nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00003656/8 prowadzona przez Sąd  Rejonowy  w  Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem o pow. użytkowej 431,65 m2.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje przeznaczenie w/w działki jako tereny gospodarcze zieleni miejskiej.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI  - 155.000,00 złotych

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  26 kwietnia 2017 roku  o  godz. 12.00

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Miastku  ul. Grunwaldzka  1, pokój  nr 12.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej  w gotówce  w   kasie  tut. urzędu, pokój  nr 3  lub  na  konto  Urzędu  Miejskiego Miastko PKO BP Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803,  najpóźniej  do  dnia 21 kwietnia 2017r. włącznie i okazania dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.

Osobie , która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży , pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu.

W  przypadku  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi , a  przetarg  czyni  niebyłym.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w porozumieniu  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12. Szczegółowych  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rolnictwa ,  Gospodarki  Gruntami  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku , pokój  nr 12  lub  telefonicznie, tel. 059 857- 0711.