Przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 znajdującego się w budynku nr 24 przy ul. Koszalińskiej w Miastku 2017-04-18 12:33:33        

Opis  przedmiotu  przetargu: Lokal  użytkowy  nr 4 o  pow. 199,05 m2, położony  na  parterze  budynku.
Z  własnością  lokalu  związany  jest  udział  stanowiący  692/10000  części  w  prawie  współużytkowania wieczystego  gruntu  oraz  w  częściach  wspólnych  budynku. Lokal wolny jest od obciążeń. W ewidencji gruntów i budynków działka 413/1 oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe. Dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI  -  365.000,00 złotych.

Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w określonym udziale. Licytacji podlega cena za lokal i grunt łącznie. Cena nieruchomości lokalowej osiągnięta w przetargu zostanie podzielona na cenę za lokal i cenę za grunt w proporcjach wynikających z ceny wywoławczej nieruchomości.

Cena za lokal płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Cena za grunt jest podstawą do naliczenia opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Pierwsza opłata netto za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu i zostanie powiększona o należny podatek VAT ze stawką 23%.

Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wraz z podatkiem VAT jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowią 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, płatne do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Opłaty te mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej jednak niż raz na trzy lata.

Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości  10%  ceny wywoławczej w kasie tut. urzędu, pokój nr 4 lub na konto Urzędu  Miejskiego PKO  BP Nr  17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  najpóźniej do dnia 26 maja 2017r. włącznie i okazania się dowodem wpłaty przed otwarciem przetargu oraz okazaniem dowodu osobistego. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Miastku.  Lokal można oglądać od 08 maja do 26 maja w godzinach od 9.00 do 15.00 w uzgodnieniu z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12. Osobie, która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży, pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu.

W  przypadku  uchylania  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi, a  przetarg  czyni  niebyłym. Warunkiem  nabycia  nieruchomości  jest  wpłata  ceny  osiągniętej  w  przetargu  w  całości  przed  zawarciem  aktu  notarialnego.

Burmistrz  Miastka  może  odwołać  ogłoszony  przetarg  jedynie  z  ważnych  powodów,  przy  czym  informacja  o  odwołaniu  przetargu  z  uzasadnieniem  podana  zostanie  do  publicznej  wiadomości  w  formie  zastosowanej  dla  ogłoszenia  o  przetargu.

Wszelkich  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rozwoju Gospodarczego  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku, pokój  nr 12  lub  telefonicznie, tel. 59-857-07-11.