Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych 2017-04-21 12:29:52        

Ogłoszenie do projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta


pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.